THE CURRICULUM

香取神道流目録

KATORI SHINTO RYU

KENJUTSU

剣術

表之太刀(剛)OMOTE NO TACHI, BASICS OF THE SWORD (HARD)

1. 五津の太刀 Itsutsu no tachi, first bokken kata

2. 七津の太刀 Nanatsu no tachi, second bokken kata

3. 神集の太刀 Kasumi no tachi, third bokken kata

4. 八箇の太刀 Hakka no tachi, fourth bokken kata

五行之太刀(柔)

GOGYO NO TACHI, FIVE ELEMENTS OF THE SWORD (SOFT), 

1. 三津の太刀 Mitsu no tachi, first bokken kata

2. 四津の太刀 Yotsu no tachi, second bokken kata

3. 陰の太刀 In no tachi, third bokken kata

4. 捨の太刀 Sha no tachi, fourth bokken kata

5. 発の太刀 Hotsu no tachi, fifth bokken kata

極意七条の太刀

GOKUI SCHICHIJO NO TACHI, ESSENTIAL TECHNIQUES OF THE SWORD

1.  遠山の太刀 Enzan no tachi | 浮舟の位 Ukifune No Kurai

2.  片浪の太刀 Katanami no tachi | 葉水の位 Hasui No Kurai

3.  揚浪の太刀 Agenami no tachi | 山月の位 Sangetsu no Kurai


RYOTOJUTSU

両刀術

TWO SWORDS

1. 永月の太刀 Eigetsu no tachi, first two swords kata

2. 水月の太刀 Suigetsu no tachi, second two swords kata

3. 磯浪の太刀 Isonami no tachi, third two swords kata

4. 叢雲の太刀 Murakumo no tachi, fourth two swords kata


1. 半月の小太刀 Hangetsu no kodachi, first short sword kata

2. 水月の小太刀 Suigetsu no kodachi, second short sword kata

3. 正眼の小太刀 Seigan no kodachi, third short sword kata

GOKUI NO KODACHI 

小太刀術

SHORT SWORD KATA


IAIJUTSU

OMOTE NO IAI, SWORD DRAWING AND CUTTING

  • SITTING IAI

  • 居合術

 

 1. 草薙の剣 Kusanagi no ken

2. 抜付けの剣 Nukitsuke no ken

3. 抜打ちの剣 Nukiuchi no ken

4. 右剣 U-ken

5. 左剣 Sa-ken

6. 八方剣 Happo ken

  • STANDING IAI

  • 立合抜刀術

 
  • GOKUI NO IAIJUTSU

  • 極意居合術

1. 行合逆抜きの太刀 Yukiai Gyakunuki no Tachi

2. 前後千鳥の太刀 Zengo Chidori no Tachi

3. 行合右千鳥の太刀 Yukiai Migi Chidori no Tachi

4. 逆抜きの太刀 Gyakunuki no Tachi

5. 抜打ちの太刀 Nukiuchi no Tachi

1. 雲切の剣 Kumokiri no Ken

2. 半月の剣 Hangetsu no Ken

3. 正眼の剣 Seigan no Ken

4. 無一の剣 Muichi no Ken

5. 無二の剣 Muni no Ken


1. 競合いの棒 Seriai no bo

2. 脛拉ぎの棒 Sune-hishigi no bo

3. 左右の棒 Sayu no bo

4. 笠外しの棒 Kasa-hazushi no bo

5. 跳釣瓶の棒 Hane-tsurube no bo

6. 立浪の棒 Tatenami no bo

BOJUTSU

棒術


1. 五津の長刀 Itsutsu no naginata

2. 七津の長刀 Nanatsu no naginata

3. 神集の長刀 Kasumi no naginata

4. 八箇の長刀 Hakka no naginata

NAGINATAJUTSU

長刀術

HALBERD TECHNIQUES


1. 飛竜の槍 Hiryu no yari

2. 古龍の槍 Koryu no yari

3. 突留めの槍 Tsukidome no yari

4. 暗夜の槍 Anya no yari

5. 電光の槍 Denko no yari

6. 夜の矢槍 Yoru no ya yari

SOJUTSU

表之槍

SPEAR TECHNIQUES